Produkt

Om dRofus

dRofus er et unikt planleggings­­­-, databehandlings- og BIM samarbeidsverktøy for byggeprosjekter. dRofus bidrar til at alle aktører får en god prosesstøtte og tilgang til kjernedata gjennom byggets levetid, fra planlegging til rivning.

Planlegg, administrer og vedlikehold data for funksjoner, standardrom, rom, overflater, utstyr, dører, systemer og komponenter - alt i én skybasert plattform.

dRofus er en SQL serverdatabase som gir en fantastisk ytelse uavhengig av prosjektets kompleksitet, størrelse eller type. For en mer detaljert beskrivelse - les mer om vår nøkkelfunksjoner og moduler under.

Nøkkel funksjoner

Datasentrisk tilnærming til BIM

Opprett, planlegg og administrer krav og informasjon i dRofus. Synkroniser relevant bygnings og prosjektinformasjon for alle rom og objekter inn i BIM, på tvers av disipliner og modeller. dRofus inkluderer også data utenom BIM-plattformen for å utgjøre en komplett plattform for prosjektinformasjon. 

Plug-ins

dRofus plug-ins til Revit og ArchiCAD gir god prosess-støtte og arbeidsflyt for arkitekter og ingeniører. Link sammen rom og utstyr mellom dRofus og prosjekterte modeller for enkel synkronisering og validering mellom krav og løsning.

Standardisering av data

Registrer byggherrekrav og byggningsstandarder på tvers av prosjekter. Romtyper, artikkelregister og romkrav kan standardiseres og gjenbrukes for enkelt å sett i gang nye prosjekter.

Endringslogger

Alle endringer i dRofus blir loggført. Loggen viser hvem, når og hva som er blitt endret.Legg inn kommentarer og bruk endringslister for å kommunisere hvorfor endringen er blitt utført. Loggen inkluderer detaljerte søk- og filtreringsfunksjoner som gjør det enkelt å finne relevante endringen.

Rapporter og eksporter

dRofus har over 70 innebygde PDF og Excel rapporter. Våre kunder kan også ta i bruk verktøyet XF Designer, et tredjeparts rapportprogram, for lage egne rapportmaler for bruk i dRofus.

Brukertilgang og sikkerhet

Dataen blir sikkert lagret på en sentral server som brukerne kan koble seg til uavhengig av lokasjon. Alt du trenger er en PC og internetttilkobling. Brukerrettigheter kontrolleres for å ivareta dataens sikkerhet. Lese og skrivetilgang kontrolleres per bruker for hver modul i dRofus.

Moduler

Romoversikten Romoversikten

dRofus lar deg strukturere planlagte rom på en oversiktlig og organisert måte. Alle rom får tildelt et unikt romfunksjonsnummer, programmert areal og andre relevante prosjektparametre. dRofus lar alle aktører få adgang til rom og arealoversikter.

 • Unik nummerering av alle rom
 • Tilknytt prosjektdefinerte parametere til rom
 • Legg rom inn i prosjekt definerte grupper som soner, kategorier, brukergrupper osv.
 • Import romprogram fra Excel, Revit eller IFC
 • Synkroniser romdata med Revit ,ArchiCAD eller IFC
 • Importer IFC modeller, visualiser rom, funksjoners og utstyr
 • Synkroniser og valider data via IFC
Romfunksjonsprogram (RFP) Romfunksjonsprogram (RFP)

Alle rom det skal settes krav til får tilknyttet et romfunksjonsprogram (RFP) skjema. RFP-skjema inneholder de krav prosjektet ønsker å stille til rommene, og som de prosjekterende må ta hensyn til. Eksempler på slike krav kan være alt fra antall mennesker som oppholder seg i rommet over tid, til fremkommelighets- og lydisolasjonskrav. Opplysningene kan enten komme fra prosjektspesifiserte standardrom og maler, eller være unike. dRofus leveres med et ferdig RFP skjema, men prosjektene kan fritt definere hvilke felt som er aktuelle, eller lage egne og helt nye skjema.​

 • Knytt prosjektrelaterte krav til rom
 • Rom kan arve krav fra standardrom, maler, romgrupper eller få unike krav
 • Kontroll RFP-krav mot utstyr i rom
 • Skriv ut RFP-rapporter med bilder, plantegninger eller andre grafiske elementer
 • Presenter RFP data i  Revit eller ArchiCAD ved hjelp av dRofus' fleksible plug-ins
 • Berik IFC-modell med krav fra dRofus
Artikler Artikler

Utstyrsdatabasen er en modul i dRofus for utstyrsplanlegging. Grunnlaget for utstyrsplanleggingen er et artikkelregister med planartikler. Registeret kan bygges opp av prosjektet selv eller man kan benytte et standardisert register som leveres med dRofus.

Planartiklene benyttes i standardiserte eller unike utstyrslister som tilordnes rom. Dette danner grunnlaget for en kostnads- og mengdekalkyle for utstyret i prosjektet. Overflyttbart/eksisterende utstyr registreres i et eget register og knyttes til et rom for å beregne riktig netto antall som skal anskaffes.

 • Opprett og knytt artikler til ansvarsgrupper, budsjettgrupper og anbudsgrupper
 • Artikler beskrives og spesifiseres etter skjema definert av prosjektet
 • Opprett utstyrslister til rom via standardrom, maler eller unike utstyrslister
 • Sjekk og synkroniser antall av planlagt utstyr mor prosjektert antall i rom i Revit eller ArchiCAD ved hjelp av dRofus' fleksible plug-ins
 • Synkroniser Family/Objekt parametre med dRofus artikler
 • Kontroll av utsyr i rom mot rommets RFP
 • Registrer eksisterende utstyr og knytt det til planlagte rom
 • Kontroller artikler og mengder mot IFC-modell
Rombehandling Rombehandling

Tildel rombehandlinger til rom enten via standardrom, maler eller ved unike rombehandlingsliter. Rombehandlingene blir først etablert i artikkeloversikten for deretter å knyttes til rom i prosjektdefinerte kategorier. Eksempler på kategorier kan være gulv, vegg, søyler og tak. Behandlingene kan knyttes til BIM-objekter som Revit materials og enkelt bli listet ut i ulike rapporter for å få ut mengder og spesifikasjoner.

 • Organiser overflater i prosjektdefinerte kategorier
 • Legg til prosjektdefinerte parametere til behandlingene
 • Eksporter spesifikasjons-og mengderapporter
 • Synkroniser rombehandlinger med modell via plugin
Systemer Systemer

Organiser og vedlikehold all data til systemene og tilhørende komponenter i et strukturert brukergrensesnitt. Legg ved dokumentasjon og produkter for å opparbeide en FDV-dokumentasjonsdatabase, som kan beholdes eller overleveres driftsystemene. Oppbygningen av systemer støtter mulighet til å generere TFM-nr på komponentene. dRofus hjelper til å administrere alle systemer og komponenter i og utenfor BIMen.

 • Organiser systemer og komponenter i et enkelt, oversiktlig grensesnitt
 • Administrer systemer og komponenter på tvers av disipliner og modeller
 • Legg ved produkter, dokumentasjon og bilder til systemer og komponenter
 • Legg ved klassifikasjon og parametriske data til systemer og komponenter
 • Synkroniser med Revit eller IFC
 • Eksporter ut IFC, Excel, PDF, XML eller COBie.
TIDA TIDA

TIDA hjelper prosjektet med å kravspesifisere tekniske systemer og komponenter i bygg i tillegg til å være et hjelpemiddel for å gi en korrekt og konsistent nummerering med tverrfaglig merkesystem (TFM).

I tillegg til å være et system for å registrere og beskrive systemer og komponenter er TIDA et dokumentasjonsinnsamlingssystem hvor entrepenørene får tilgang til å knytte dokumentasjon til systemene og komponentene de leverer.

 • Gir en samlet oversikt over tekniske systemer og komponenter i bygget
 • Tildeler alle komponenter korrekt kode iht. TverrFaglig Merkesystem
 • Samler all elektronisk dokumentasjon for bygget i en søkbar database
 • Inneholder et system for registrering og administrasjon av alle utførelsesfeil på byggeplass.

dRofus samarbeider med Tanum FDVU-rådgivning AS rundt implementering og konsulentbistand til prosjekter som benytter TIDA. Ta gjerne kontakt med Tanum FDVU-rådgivning direkte hvis ditt prosjekt har behov for bistand og kurs til gjennomføring av dokumentasjonsarbeidet. (steinar@tanumfdvu.no)

Grafisk funksjons planlegger Grafisk funksjons planlegger

Grafisk funksjonsplanlegger er en modul for å visuelt planlegge funksjoner og rom i et prosjekt i en tidlig fase av prosjektet. Den lar deg opprette, redigere og slette funksjoner og rom, sette programmerte arealer og definere krav mellom dem. Diagrammer er lagret som bilder som overføres til funksjonsprogrammet og kan inkluderes i rapporter som byggeprogram og funksjonsprogram.

 • Opprett funksjoner, delfunksjoner og rom i et grafisk 2D grensesnitt 
 • Planlegg netto og brutto areal overordnet på funksjoner og delfunksjoner
 • Definer relasjonskrav mellom funksjoner, delfunksjoner og rom
 • Overfør relasjonskrav til bruk i byggeprogram, funksjonsprogram og RFP
Funksjonsprogram Funksjonsprogram

I funksjonsprogrammet kan man definere og registrere de tidligfasekrav som gjelder for én gruppe eller alle rom, også før man har en definert romliste. Disse kravene er vanligvis spredt i diverse tekstdokumenter og regneark. Med dRofus kan du spesifisere kravene på en enhetlig og oversiktlig måte, og lagre de på ett sentralt sted for hele prosjektet. Dette gjør det lett for de prosjekterende å finne frem informasjonen senere i prosjektet.

 • Knytt generell tekst og krav til funksjoner, delfunksjoner eller prosjektet som helhet
 • Eksporter funksjonprogrammet i MS Word eller PDF
 • Prosjektdefinerte krav og tekstfelter
 • Gjenbruk av data fra tidligere prosjekter
 • Eksporter funksjonsprogrammet til IFC- for avlesing i BIM modellen
Innkjøp Innkjøp

Bruk innkjøpsmodulen for å følge det planlagte utstyret gjennom alle steg i innkjøpsprosessen. Her har man til enhver tid kontroll på hvilke utstyr som skal anskaffes til hvilke rom og hvor utstyret befinner seg i innkjøpsprosessen, enten det er anbud, tilbud, avtale eller bestilling.

 • Utstyr deles inn i anbudsgrupper
 • Beskrivelser, spesifikasjon og mengder overføres fra planlegging til innkjøpsmodulen
 • Eksporter anbudsunderlag
 • Kostnadskontroll
 • Leverandørregister
Mottak Mottak

Bestillinger som er opprettet i innkjøp kan overføres til mottaksmodulen. I mottaksmodulen har prosjektet mulighet til å generere individer som splitter utstyret opp i enkeltstående enheter som man igjen kan knytte unik data til, som registreringsnummer og serienummer.

 • Gjør mottakskontroll på hele leveranser eller på det enkelte forekomst/individ
 • Knytt bestillingsinformasjon og prosjektdefinerte statuser til bestillingen som helhet og/eller til den enkelte artikkel/forekomst
 • Gi det enkelte individ unikt registreringsnummer og serienummer
 • Koble til etikettskriver for merking av utsyr
Mangelsystemet Mangelsystemet

Mangelsystemet er et webbasert modul som er tett knyttet til TIDA. Mangelsystemet kommuniserer feil og mangler i et byggeprosjekt mellom entreprenører og byggherre. Brukere av mangelsystemet deles inn i to brukergrupper; byggherre og entrepenør.

 • Som byggherre kan du registrere nye mangler, holde oversikt over alle mangler knyttet til de ulike kontraktene i prosjektet og hvilken status de har, og godkjenne utbedrede mangler.
 • Som entreprenørkan du holde oversikt over hvilke mangler som er knyttet til din kontrakt, status for de ulike manglene, tildele underentreprenør/håndverker til de ulike manglene, kommunisere ferdigstilte mangler tilbake til byggherre, og ta ut lister med mangler
 • Knytt informasjon som unik ID, kontrakt, rom, fag/klassifikasjon, beskrivelse og bilder til manglene
 • Tilgjengelig over web
 • Knytt til bilder og ta ut rapporter i Excel

Url til mangelsystemet på db2.nosyko.no: www.drofus.no/mangler/login

IFC & BIM IFC & BIM

IFC Solution

Our current solution with an embedded IFC model server inside the Client of dRofus will be phased out by the end of 2018. We have replaced it with a new and better multi-model visualization in dRofus Web! This opens a whole new world of sharing all your core building data, program and equipment validations and design models among all your stakeholders – purely web based.

In the Client, we have enhanced our read/write capabilities of IFC files. In the 2.2 version, you can link all attributes on rooms and equipment dynamically between dRofus and the chosen IFC file. You can still visualize your IFC files in the Client, but we separate between single-model visualization in the Client (locally stored) and multi-model visualization on the web (cloud stored)

From 2019, new customers will only be using our new solution for IFC support and not dRofus versions released before January 1st 2019. Existing customers can still access the old, previously downloaded, versions of dRofus – but we trust they will realize immediately that our 2.2 version is far better, and upgrade their client to version 2.2!

Through 2019 and beyond, we will strengthen our commitment of supporting open standards. Watch out for new features in our IFC support the coming years.

dRofus 2.2 supports both importing and exporting IFC.

 • Synchronize your room data with an IFC model
 • Validate rooms, areas and equipment between dRofus and your model
 • Visualize functions, departments, rooms, zone, equipment and RDS requirements
 • Augment IFC with dRofus data for contributing client and end users requirements to BIM
 • Powerful multi-model visualisation and program validation in dRofus Web

Rom- oversikten

Romoversikten med avdelingsstrukturen til venstre, rommene vist til venstre og tilhørende romkjerne under

Rom- oversikten

Romoversikten koblet til en arkitekt IFC modell for navigering, visualisering og validering av designet.

Rom Funksjon Program

Du kan bruke dRofus innebygde editor til å sette opp rom funksjon programmets krav som du vil etter prosjektets behov.

RFP Rapport

Forhåndsvisningen av en PDF rapport. dRofus tilbyr over 70 innebygde rapporter og mulighet til å lage egenlagde

Artikkel Oversikten

Artikkelen er organisert i artikkelgrupper. Tilpass visningene ved å legge til eller fjerne koloner fra listene

Artikkel Oversikten

Artikkel oversikten koblet til IFC modellen for visualisering og validering av typer og antall

Overflater-behandling

Knytt overflater til prosjekt definerte kategorier. Link til «Revit materials» og planlegg mengder

Systemer

I systemoversikten kan en administrere alle systemer og tilhørende komponenter med data og dokumenter, ved hjelp av en toveis synk med Revit

Systemer

Systemoversikten koblet til en RIV-fil. En kan se igjennom rom og komponenter, og få en totaloversikt av systemet

Grafisk funksjons- planlegger

Med den grafiske funksjonsplanleggeren planlegger en nærhetskrav imellom rom og avdelinger

Funksjons Programmet

Opprett krav, dokumenter og data på et overordnet nivå for hele prosjektet eller de forskjellige avdelingene

Innkjøp

I innkjøps modulen kan du planlegge anskaffelsen av artiklene og holde styr på alle forekomster

Levering

Holde styr på alle leveringer og sjekk ut de forekomstene som er levert på byggeplassen